Uudiskirjandus

 

 Meediakajastused

 

 E raamatukogu

 

 Laste ja noorteleht

Vastu võetud 15.10.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 15 lg 51 ja § 16 ning Hiiu Vallavolikogu 20. novembri 2014 määruse nr 28 "Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus" § 12 lg 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse Hiiu Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

 (2) Raamatukogu on rahvaraamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks.

 (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

 (4) Raamatukogu osutab lisaks põhiteenustele tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab Hiiu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Koopiate valmistamist ja audio-videoteavikute laenutamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel lugeja andmete kandmisega lugejate andmebaasi, märkides järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) kontaktandmed.

 (2) Lugejate andmebaas on raamatukogusiseseks kasutamiseks.

 (3) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks lapsevanema nõusolekul.

 (4) Teavikute koju laenutamiseks on vajalik isikut tõendav dokument.

§ 3.  Lugeja õigused ja kohustused

 (1) Lugejal on õigus:
 1) tasuta kasutada raamatukogu kogusid, andmebaase ja osutatavaid põhiteenuseid;
 2) tasuta koduteenindusele, kui tema tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada;
 3) vaadata andmeid oma laenutuste, tagastamistähtaegade ning tekkinud viivise kohta kasutajanime ja raamatukogu poolt väljastatud parooli abil RIKSWEBis;
 4) tagastada tähtajaks tagastamata teavikuid viivisevabalt järgneva kahe kuu viimasel reedel.

 (2) Lugejal on kohustus:
 1) vastutada laenatud teavikute eest kuni nende tagastamiseni;
 2) teavitada koheselt raamatukogu töötajat, kui tema kasutusse antud teavikut on eelnevalt rikutud;
 3) teaviku tähtaegselt tagastamata jätmisel tasuma raamatukogu poolt määratud viivise tähtaegselt;
 4) teaviku rikkumise, kaotamise või muul põhjusel tagastamata jätmise korral, kahe kuu jooksul selle asendama sama või muu raamatukogule vajaliku teavikuga või kompenseerima hinna raamatukogu poolt määratud summas.

§ 4.  Raamatukogu kasutamine

 (1) Koju laenutatud raamatute laenutustähtaeg on 21 päeva ja ajakirjadel kolm päeva.

 (2) Laenutustähtaega võib lugeja soovil pikendada (elektronposti, telefoni teel või RIKSWEBis) juhul, kui sellele raamatule ei ole nõudlust ja lugeja ei ole võlglaste nimekirjas.

 (3) Video- ja helikassette, DVD-sid ning muusika CD-sid laenutatakse koju 7 päevaks ja nende tagastamistähtaega ei pikendata.

 (4) Erilise väärtusega raamatuid, teatmekogu ja ajakirjade ainueksemplare saab kasutada ainult raamatukogus.

 (5) Kui teavik, mida lugeja soovib, on välja laenutatud, on tal võimalik registreerida end teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Kui lugeja teavikule kolme päeva jooksul järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

 (6) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 5.  Avaliku internetipunkti kasutamine

 (1) Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse raamatukogus kasutada arvutit.

 (2) Raamatukogu direktor kinnitab käskkirjaga avaliku internetipunkti kasutamise eeskirja.

§ 6.  Raamatukogu õigused

 (1) Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib raamatukogu nõuda viivist, mille suuruse kinnitab vallavalitsus. Viivise võtmise õigus tekib alates tagastamistähtaja ületamise kaheksandast päevast.

 (2) Kui lugeja ei ole laenutatud teavikuid tagastanud tagastamistähtajaks, teavitab raamatukogu lugejat sellest kahe kuu jooksul vähemalt kahel korral kas posti, elektronposti või telefoni teel.

 (3) Kui lugeja ei ole hoolimata teavitustest kahe kuu jooksul peale viimast meeldetuletust teavikuid tagastanud ja tekkinud viivist tasunud, võib raamatukogu võtta talt kojulaenutamise õiguse kuni võlgnevuse likvideerimiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.

 (4) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatisraha, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Hiiu maakond. Teaviku tagastamisel tagatisraha tagastatakse.

§ 7.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi külastajaid ega kahjustada raamatukogu vara.

 (2) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, e- teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 23.04.2009.a määrus nr 66 "Kärdla Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri".

 (2) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007.a määrus nr 41 "Kõrgessaare Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine".

 (3) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2007.a määrus nr 42 "Kõrgessaare Raamatukogu avaliku interneti punkti (AIP) kasutamise eeskirja kinnitamine".

Margit Kagadze
vallavolikogu esimees

      Väljapanekud

      Laenutusosakonnas 

  • "Põhjamaade romaani" sarja raamatud
  • Hando Runnel 85

      Väliskirjandustoas 

  • Raamatukoguhoidjad Kaja, Kadri ja Kerli soovitavad!

      Lastekirjandustoas

  • Jõuluraamatud

      Näitused

  • Vanade jõuluehete näitus erinevatest aastakümnenditest

 

LAENUPILET 1

Go to top