Uudiskirjandus

 

 Meediakajastused

 

 E raamatukogu

 

 Laste ja noorteleht

Vastu võetud 14.09.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel ja haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Hiiu Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.  Asutuse nimetus, asukoht, struktuur ja lahtiolekuajad
[RT IV, 22.09.2016, 20 - jõust. 25.09.2016]

 (1) Raamatukogu ametlik ja täielik nimi on Hiiu Valla Raamatukogu. Raamatukogu ametlik nimi inglise keeles on Public Library of Hiiu Municipality.

 (2) Raamatukogu asukoht on Kärdla vallasisene linn, Hiiu vald, Hiiu maakond ja aadress Rookopli 18, Kärdla 92413, Hiiu vald, Hiiu maakond.

 (3) Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
 1) Kõrgessaare haruraamatukogu - Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare; 
 2) Lauka haruraamatukogu - Käina tee 27, Lauka;
 3) Kõpu teeninduspunkt - Kõpu küla.
[RT IV, 22.09.2016, 20 - jõust. 25.09.2016]

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkond on Hiiu vald.

 (5) Raamatukogu lahtiolekuajad kehtestab direktori taotluse alusel Hiiu Vallavalitsus.

§ 3.  Raamatukogu õiguslik seisund

 (1) Hiiu Valla Raamatukogu on Hiiu Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav asutus, mis osutab rahvaraamatukogu teenuseid.

 (2) Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ülesandeid.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvusraamatukogude manifestist, riigi ja Hiiu valla õigusaktidest, arengukavast ja põhimäärusest.

 (4) Raamatukogu on Kärdla Linnaraamatukogu ja Kõrgessaare Raamatukogu õigusjärglane.

 (5) Raamatukogu tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

 (6) Raamatukogul on oma arengukava.

§ 4.  Raamatukogu sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor (edaspidi direktor) oma käskkirjaga.

 (2) Raamatukogul on kodulehekülg aadressiga raamatukogu.hiiuvald.ee.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Raamatukogu asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Raamatukogu asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 6.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 7.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Seatud eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab teavikute kojulaenutuse ja kohapeal kasutamise teenust;
 2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
 3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukoguvahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul;
 4) teeb otsinguid nii kodu kui välismaa allikatest ja andmebaasidest, vastab päringutele ning annab konsultatsioone, teeb teatmebibliograafiatööd;
 5) võimaldab juurdepääsu rahvusvahelistele elektroonilistele andmebaasidele;
 6) korraldab tasuta koduteenindust Hiiu valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
 7) korraldab koolitusi, üritusi, näitusi ja muid tegevusi;
 8) osutab tasulisi teenuseid vastavalt valitsuse kehtestatud hinnakirjale;
 9) teeb koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega ning haridus- ja muude asutustega;
 10) tagab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu avalikule teabele.

 (2) Maakonnaraamatukoguna:
[RT IV, 22.09.2016, 20 - jõust. 25.09.2016]
 1) juhendab metoodiliselt teiste Hiiu maakonna raamatukogude tööd ja korraldab raamatukogutöötajate täiendkoolitust;
 2) korraldab maakonna rahvaraamatukogude aruandlust ja analüüsi;
 3) koostab maakonna koduloo andmebaasi;
 4) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Hiiu maakonna kohta informatsiooni sisaldavad teavikud;
 5) korraldab kogude komplekteerimist.

3. peatükk JUHTIMINE JA NÕUKOGU 

§ 8.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem.

 (3) Raamatukogu tegevuse korraldamisel ja raamatukogu tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu ja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

 (4) Raamatukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 9.  Direktor

 (1) Raamatukogu direktor:
 1) juhib raamatukogu tegevust
 2) vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 3) on tööandja õigust omavaks isikuks raamatukogu töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
 4) vastutab raamatukogu vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 5) esindab raamatukogu kõigis õigustoimingutes;
 6) korraldab koostööd teiste asutuste ja ühendustega;
 7) esitab sisulise tegevuse aastaaruande vallavalitsusele ja nõukogule;
 8) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
 9) esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab eelarve täitmise eest;
 10) esitab kehtestatud tähtaegadel aruanded teenuste osutamise ja riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta;
 11) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ettepanekuid valdkondlike õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks;
 12) annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (2) Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori käskkirjaga volitatud töötaja või vallavanema poolt käskkirjaga määratud isik.

§ 10.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukogu edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks, tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul kuni 6-liikmelise nõukogu (edaspidi nõukogu).

 (2) Nõukogu koosseisu kuuluvad:
 1) vallavolikogu esindaja;
 2) vallavalitsuse esindaja;
 3) Hiiu valla kooli esindaja;
 4) Hiiu valla lasteaia esindaja;
 5) kaks lugejate esindajat arvestades piirkondlikku esindatust. Lugejate esindaja valitakse avaliku konkursi korras ning ei tohi kuuluda eelnimetatud institutsioonidesse.
[RT IV, 22.09.2016 - jõust. 25.09.2016]

 (3) Nõukogu pädevuses on:
 1) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
 2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja direktorile töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
 3) raamatukogu põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
 4) raamatukogu tegevuse aastaaruande ning eelarve kooskõlastamine;
 5) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile.

 (4) Nõukogu töökorralduse põhimõtted on:
 1) nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku direktor, kes osaleb nõukogu koosolekutel, kuid ei ole nõukogu liige;
 2) nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
 3) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas ning koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees;
 4) nõukogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest.
[RT IV, 22.09.2016 - jõust. 25.09.2016]
41) nõukogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija. Protokoll edastatakse nõukogu liikmetele kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist;
[RT IV, 22.09.2016 - jõust. 25.09.2016]

4. peatükk VARA JA MAJANDUSTEGEVUS 
§ 11.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogul on oma eelarve, mis on Hiiu valla eelarve osa.

 (2) Raamatukogu eelarve tulud moodustuvad:
 1) riigi- ja vallaeelarvelistest eraldistest;
 2) füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt tehtud annetustest;
 3) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
 4) põhimääruses sätestatud majandustegevusest saadavast tulust.

 (3) Direktor esitab ruumide ja inventari kasutamise ning teenuste hinnakirja vallavalitsusele kinnitamiseks.

 (4) Raamatukogu valduses olev vara on Hiiu valla omand.

 (5) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiu valla vallavara valitsemise korrale.

§ 12.  Raamatukogu majandustegevus

 (1) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi üritusi ja koolitusi vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (2) Raamatukogu kasutab oma vara ja rahalisi vahendeid heaperemehelikult raamatukogu põhiülesannete ja tegevuste täitmiseks ning halduskuludeks.

 (3) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (4) Raamatukogu eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
§ 13.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 23. aprill 2009 määrus nr 65 „Kärdla Linnaraamatukogu põhimäärus“ ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12. november 2007 määrus nr 40 „Kõrgessaare Raamatukogu põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub 01.01.2015.a.

Väljapanekud!

      Laenutusosakonnas -

  • Hiiumaast ja Hiiumaist

      Väliskirjandustoas - 

  • Juunikuu raamatunäitused:
    Suve mitu nägu

 

 

ELLU

LogoNordplus

Cultural Heritage for the Future.jpg

Go to top